Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
Θεματική Προτεραιότητα
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση

Ονομασία: Θεματική Προτεραιότητα 73

Κωδικός: 73

Περιγραφή: Μέτρα για την αύξηση της δια βίου συμμετοχής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση συμπεριλαμβά-νοντας δράσεις για μείωση της προώρης εγκατά-λειψης από το σχολείο, του διαχωρισμού στα γνω-στικά αντικείμενα με διακρίσεις φύλου, και για διεύρυνση της πρόσβασης στα αντικείμενα και στην ποιότητα της υποχρεωτικής/επαγγελματικής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.