Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • Αναζήτηση θεματικών προτεραιοτήτων
 • Χρησιμοποιήστε τα πεδία της φόρμας για να αναζητήσετε θεματικές προτεραιότητες στο αρχείο του ΕΠΔΜ.
Λέξη κλειδί:
Πλήθος Αποτελεσμάτων: 11
  • Θεματική Προτεραιότητα 13
  • Περιγραφή: Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, κ.λ.π).
  • Θεματική Προτεραιότητα 14
  • Περιγραφή: Υπηρεσίες και εφαρμογές για τις ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση, κ.λ.π).
  • Θεματική Προτεραιότητα 63
  • Περιγραφή: Σχεδιασμός και προώθηση καινοτόμων και περισσότερο παραγωγικών τρόπων οργάνωσης της εργασίας.
  • Θεματική Προτεραιότητα 69
  • Περιγραφή: Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία και την ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής συμμετοχής και εξέλιξης της...
  • Θεματική Προτεραιότητα 70
  • Περιγραφή: Ειδικές δράσεις για την αύξηση της συμμετοχής των μεταναστών στην απασχόληση και, συνεπώς, για την ενίσχυση της κοινωνικής τους...
  • Θεματική Προτεραιότητα 71
  • Περιγραφή: Τρόποι για την ενσωμάτωση και την επανένταξη στην αγορά εργασίας μειονεκτούντων ατόμων, καταπολέμηση των διακρίσεων κατά την...
  • Θεματική Προτεραιότητα 72
  • Περιγραφή: Σχεδιασμός, εισαγωγή και εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης προκειμένου να αυξηθεί η...
  • Θεματική Προτεραιότητα 73
  • Περιγραφή: Μέτρα για την αύξηση της δια βίου συμμετοχής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση συμπεριλαμβά-νοντας δράσεις για μείωση της προώρης...
  • Θεματική Προτεραιότητα 81
  • Περιγραφή: Μηχανισμοί για την βελτίωση των καλών πρακτι-κών και του προγραμματικού σχεδιασμού, παρακο-λούθηση και αξιολόγηση σε εθνικό,...
Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
 • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
  Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.