Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
Πρόσκληση
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
17/10/2013
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 71
Κωδικός: 01_02_03.63.01.02.β.04
Αύξων αριθμός πρόσκλησης: 88
 • Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: Τα Υπουργεία: • Οικονομικών • Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας • Παιδείας και Θρησκευμάτων • Πολιτισμού και Αθλητισμού • Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης • Υγείας • Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας • Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων • Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων • Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 • Τύπος Αξιολόγησης: Άμεση
 • Ημερομηνία έναρξης: 17/10/2013
 • Ημερομηνία λήξης: 15/11/2013
 • Προϋπολογισμός: € 750.000,00

Περιγραφή:

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, αποτελεί επιτακτική ανάγκη να αξιολογηθούν οι δομές των δημόσιων φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης και ειδικότερα των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και των Ανώνυμων Εταιρειών (Α.Ε.) που ελέγχονται και χρηματοδοτούνται κυρίως από την Κεντρική Διοίκηση, εκτός ΟΤΑ και ΟΚΑ (συμπεριλαμβανομένων των Δημοσίων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας που υπάγονται στο Κεφάλαιο Α’ του ν. 3429/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) καθώς και των περιφερειακών υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης, κατά τρόπον ώστε να αποκτήσει η χώρα μια δημόσια διοίκηση λειτουργική, ορθολογικά οργανωμένη και αποτελεσματική η οποία θα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, προσφέροντας στους πολίτες και στις επιχειρήσεις αναβαθμισμένες υπηρεσίες και στους δημοσίους υπαλλήλους ικανοποίηση από την εργασία τους και τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους (σχετική μνημονιακή υποχρέωση για την αξιολόγηση των δομών των δημοσίων φορέων (ενότητα 2.7.1 του Μνημονίου Συναντίληψης (MοU))).
Βασικοί  άξονες (πολιτικής) στους οποίους θα στηριχθεί η αξιολόγηση των δομών των φορέων της δημόσιας διοίκησης είναι:
•    Καθορισμός πολιτικών, στόχων, αρμοδιοτήτων που θα πρέπει να διατηρηθούν, ή να καταργηθούν, ή να αποκεντρωθούν, ή να παρέχονται από τρίτους, ή των οποίων το πεδίο εφαρμογής χρήζει διεύρυνσης
•    Προσδιορισμός των υπερστελεχωμένων / υποστελεχωμένων μονάδων/φορέων
•    Δυνατότητα ανακατανομής προσωπικού (εντός ή εκτός φορέα)
•    Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και αξιοποίησης των πόρων

Γενικός στόχος: Γενικός Στόχος Ι
Θεματική Προτεραιότητα: 63
Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
 • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
  Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.