Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
Πρόσκληση
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
17/06/2009
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 14
Κωδικός: 01_02_03.13.04.02_01.01
Αύξων αριθμός πρόσκλησης: 14
 • Τύπος Αξιολόγησης: Άμεση
 • Ημερομηνία έναρξης: 01/07/2009
 • Ημερομηνία λήξης: θα προσδιοριστεί
 • Προϋπολογισμός: € 5.000.000,00

Περιγραφή:

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης με Α/Α 14 και κωδικό 01_02_03.13.04.02.01 του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013".

Η Πρόσκληση αφορά στον Γενικό Στόχο 1: «Αναβάθμιση των δημοσίων πολιτικών, εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της δημόσιας διοίκησης», Άξονες Προτεραιότητας 01, 02, 03, Ειδικό Στόχο 1.4, Κατηγορίας Πράξης 1.4.2 «Σχεδιασμός και εφαρμογή των απαραίτητων οργανωτικών αλλαγών σε δημόσιες υπηρεσίες προκειμένου να εγκατασταθούν συστήματα ΤΠΕ, για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων» και συγκεκριμένα για το έργο – σημαία «Ενίσχυση του διοικητικού και οργανωτικού περιβάλλοντος και θεσμική κατοχύρωση του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς».

Η Πρόσκληση αφορά στους παρακάτω δυνητικούς Δικαιούχους:

 • Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εποπτευόμενοι από αυτό φορείς.
 • Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.)

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στους:

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

Fax

Email

Νικολάου Στυλιανή

213-2018029

213-2018011

stnikolaou@mou.gr

Γενικός στόχος: Γενικός Στόχος Ι
Θεματική Προτεραιότητα: 13
Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
 • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
  Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.