Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
Πρόσκληση
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
17/06/2009
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 15
Κωδικός: 07_08_09.69.01.01_04_02.01
Αύξων αριθμός πρόσκλησης: 15
 • Τύπος Αξιολόγησης: Άμεση
 • Ημερομηνία έναρξης: 22/06/2009
 • Ημερομηνία λήξης: θα προσδιοριστεί
 • Προϋπολογισμός: € 3.500.000,00

Περιγραφή:

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης με Α/Α 15 και κωδικό 07_08_09.69.01.04.01 του Επιχειρησιακού Προγράμματος " Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013".

Η Πρόσκληση αφορά στον Γενικό Στόχο 3: «Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης», Άξονες Προτεραιότητας 07, 08, 09, Ειδικό Στόχο 3.1, Κατηγορία Πράξης 3.1.4 «Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής των πολιτικών ισότητας για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας καθώς και των συμβουλευτικών, συντονιστικών και ελεγκτικών μηχανισμών της ισότητας των φύλων» και ειδικότερα για το έργο σημαία: «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης».

Η Πρόσκληση αφορά στους παρακάτω δυνητικούς Δικαιούχους:

 • Γενική Γραμματεία Ισότητας (ΓΓΙ) και εποπτευόμενοι φορείς της.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στους:

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

Fax

Email

Μαρκουλάκη Ευθυμία

213-2018022

213-2018011

emarkoulaki@mou.gr

Γενικός στόχος: Γενικός στόχος ΙΙΙ
Θεματική Προτεραιότητα: 69
Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
 • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
  Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.