Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
Πρόσκληση
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
25/02/2009
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 09
Κωδικός: 01_02_03.14.04.02_01.01
Αύξων αριθμός πρόσκλησης: 09
 • Ημερομηνία έναρξης: 01/03/2009
 • Ημερομηνία λήξης: θα προσδιοριστεί
 • Προϋπολογισμός: € 4.000.000,00

Περιγραφή:

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης με Α/Α 09 και κωδικό 01_02_03.14.04.02.01 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013".

Η Πρόσκληση αφορά στον Γενικό Στόχο 1: «Αναβάθμιση των δημοσίων πολιτικών, εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της δημόσιας διοίκησης», Άξονες Προτεραιότητας 01, 02, 03, Ειδικό Στόχο 1.4, Κατηγορίας Πράξης 1.4.2 «Σχεδιασμός και εφαρμογή συστημάτων πληροφορικής σε δημόσιες υπηρεσίες, για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων», και ειδικότερα για το έργο «Δημιουργία υπηρεσίας μίας στάσης για έναρξη ατομικής επιχείρησης και Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών».

Η Πρόσκληση αφορά στους παρακάτω δυνητικούς Δικαιούχους:

 • Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.)
 • Συνολικός διαθέσιμος πρ/σμός: 4.000.000 €
 • Μέθοδος Αξιολόγησης: Άμεση Αξιολόγηση
 • Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 1η Μαρτίου 2009
 • Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: Θα προσδιοριστεί από την ΕΥΔ μέσω της οικείας ιστοσελίδας με την εξάντληση της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης της παρούσας.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στους:

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

Fax

Email

Νικολάου Στυλιανή

213-2018029

213-2018011

stnikolaou@mou.gr

Γενικός στόχος: Γενικός Στόχος Ι
Θεματική Προτεραιότητα: 14
Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
 • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
  Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.