Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
Πρόσκληση
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
14/05/2009
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 13
Κωδικός: 10_11_12.86.01_02.02_03.02
Αύξων αριθμός πρόσκλησης: 13
 • Τύπος Αξιολόγησης: Άμεση
 • Ημερομηνία έναρξης: 20/05/2009
 • Ημερομηνία λήξης: θα προσδιοριστεί
 • Προϋπολογισμός: € 4.000.000,00

Περιγραφή:

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης με Α/Α 13 και κωδικό 10_11_12.86.02.02_03.02 του Eπιχειρησιακού Προγράμματος "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013".

Η Πρόσκληση αφορά στον Γενικό Στόχο 4: «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής», Άξονες Προτεραιότητας 10, 11, 12, Ειδικό Στόχο 4.2, Κατηγορίες Πράξης 4.2.2 «Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας» και 4.2.3 «Δράσεις εκπόνησης μελετών, εμπειρογνωμοσυνών και αξιολογήσεων».

Η Πρόσκληση αφορά στους παρακάτω δυνητικούς Δικαιούχους:

 • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»
 • Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού, Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων» στη Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών
 • Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.)

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στους:

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

Fax

Email

Νικολάου Στυλιανή

213-2018029

213-2018011

stnikolaou@mou.gr

Γενικός στόχος: Γενικός στόχος ΙV
Θεματική Προτεραιότητα: 86
Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
 • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
  Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.