Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
Πρόσκληση
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
08/04/2009
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 11 [ΕΚΛΕΙΣΕ]
Κωδικός: 01_02_03.63.01.02_01_01.01
Αύξων αριθμός πρόσκλησης: 11
 • Τύπος Αξιολόγησης: Άμεση
 • Ημερομηνία έναρξης: 09/04/2009
 • Ημερομηνία λήξης: θα προσδιοριστεί
 • Προϋπολογισμός: € 3.000.000,00

Περιγραφή:

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης με Α/Α 11 και κωδικό 01_02_03.63.01.02.01 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013".

Η Πρόσκληση αφορά στον Γενικό Στόχο 1: «Αναβάθμιση των δημοσίων πολιτικών, εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της δημόσιας διοίκησης», Άξονες Προτεραιότητας 01, 02, 03, Ειδικό Στόχο 1.1, Κατηγορίας Πράξης 1.1.2. «Δράσεις οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού (συστήματα στοχοθεσίας και αποδοτικότητας) φορέων της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης», Υποκατηγορία β - «Δράσεις για τον εξορθολογισμό και επιχειρησιακή ανασυγκρότηση / βελτίωση υπηρεσιών και μονάδων» και ειδικότερα για την εκπόνηση Σχεδίων Δράσης για τις θεματικές προτεραιότητες και για τα έργα-σημαία του Ε.Π..

Η Πρόσκληση αφορά στους παρακάτω δυνητικούς Δικαιούχους:

 • Υπουργείο Εσωτερικών / Κεντρική Υπηρεσία
 • Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.)

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στους:

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

Fax

Email

Καρκούλη Αναστασία

213-2018020

213-2018011

akarkouli@mou.gr

Αγγελοπούλου Πηνελόπη

213-2018025

213-2018011

paggelopoulou@mou.gr

Γενικός στόχος: Γενικός Στόχος Ι
Θεματική Προτεραιότητα: 63
Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
 • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
  Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.