Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
Πρόσκληση
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
14/07/2009
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 18
Κωδικός: 01_02_03.63.02.03_01_01.01
Αύξων αριθμός πρόσκλησης: 18
 • Τύπος Αξιολόγησης: Άμεση
 • Ημερομηνία έναρξης: 20/07/2009
 • Ημερομηνία λήξης: θα προσδιοριστεί
 • Προϋπολογισμός: € 6.470.000,00

Περιγραφή:

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης με Α/Α 18 και κωδικό 01_02_03.63.02.03.01 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013".

Η Πρόσκληση αφορά στον Γενικό Στόχο 1: «Αναβάθμιση των δημοσίων πολιτικών, εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της δημόσιας διοίκησης», Άξονες Προτεραιότητας 01, 02, 03, Ειδικό Στόχο 1.2, Κατηγορίας Πράξης 1.2.3 «Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων και των ΜΚΟ, μέσω και διακρατικών συνεργασιών».

Η Πρόσκληση αφορά στους παρακάτω δυνητικούς Δικαιούχους:

 • ΑΔΕΔΥ
 • Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
 • Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)
 • ΜΚΟ - Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στους:

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

Fax

Email

Φραγκισκάτου Φωτεινή

213-2018015

213-2018011

ffragiskatou@mou.gr

Καθαράκη Μαρία

213-2018017

213-2018011

mkatharaki@mou.gr

Γενικός στόχος: Γενικός Στόχος Ι
Θεματική Προτεραιότητα: 63
Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
 • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
  Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.