Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
Πρόσκληση
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
29/06/2009
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 17 [ΕΚΛΕΙΣΕ]
Κωδικός: 04_05_06.63.01.01_01_01.01
Αύξων αριθμός πρόσκλησης: 17
 • Τύπος Αξιολόγησης: Άμεση
 • Ημερομηνία έναρξης: 14/07/2009
 • Ημερομηνία λήξης: θα προσδιοριστεί
 • Προϋπολογισμός: € 1.580.000,00

Περιγραφή:

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης με Α/Α 17 και κωδικό 04_05_06.63.01.01.01 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013".

Η Πρόσκληση αφορά στον Γενικό Στόχο 2: «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης», Άξονες Προτεραιότητας 04, 05, 06, Ειδικό Στόχο 2.1, Κατηγορίας Πράξης 2.1.1 «Δράσεις υποστήριξης και εφαρμογής θεσμικών αλλαγών για ένα αποτελεσματικό, αποδοτικό και αξιοκρατικό σύστημα ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων της δημόσιας διοίκησης» και συγκεκριμένα για το έργο – σημαία «Ανάπτυξη Συστήματος Περιγραμμάτων Θέσεων».

Η Πρόσκληση αφορά στους παρακάτω δυνητικούς Δικαιούχους:

 • Υπουργείο Εσωτερικών/ Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.)

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στους:

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

Fax

Email

Νικολάου Στυλιανή

213-2018029

213-2018011

stnikolaou@mou.gr

Γενικός στόχος: Γενικός στόχος ΙΙ
Θεματική Προτεραιότητα: 63
Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
 • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
  Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.