Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • Αναζήτηση κατηγοριών πράξεων
 • Χρησιμοποιήστε τα πεδία της φόρμας για να αναζητήσετε κατηγορίες πράξεων στο αρχείο του ΕΠΔΜ.
Λέξη κλειδί:
Πλήθος Αποτελεσμάτων: 34
  • Κατηγορία Πράξης 1.1.1.β
  • Περιγραφή: Ενδυνάμωση / Αναβάθμιση των μεθοδολογιών και διαδικασιών παραγωγής και εφαρμογής της πολιτικής σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό...
  • Κατηγορία Πράξης 1.1.1.γ
  • Περιγραφή: Ενίσχυση των Υπηρεσιακών Μονάδων και των λειτουργιών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου και αξιολόγηση της εφαρμογής των πολιτικών σε...
  • Κατηγορία Πράξης 1.1.2.β
  • Περιγραφή: Δράσεις για τον εξορθολογισμό και την οργανωτική και επιχειρησιακή ανασυγκρότηση / βελτίωση Υπηρεσιών και Μονάδων
  • Κατηγορία Πράξης 4.1.1
  • Περιγραφή: Δράσεις δημιουργίας και υποστήριξης της λειτουργίας μηχανισμών υποστήριξης της διοικητικής αλλαγής
  • Κατηγορία Πράξης 2.2.1
  • Περιγραφή: Δράσεις βελτίωσης της ποιότητας σχεδιασμού και εφαρμογής των προγραμμάτων κατάρτισης στη δημόσια διοίκηση
  • Κατηγορία Πράξης 2.2.2
  • Περιγραφή: Δράσεις ενδυνάμωσης και προσαρμογής των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης στις...
  • Κατηγορία Πράξης 1.1.1
  • Περιγραφή: Ενίσχυση του σχεδιασμού (οριοθέτηση των πεδίων πολιτικής μέσα από την άρση των επικαλύψεων), της παρακολούθησης, του συντονισμού και...
  • Κατηγορία Πράξης 1.4.1
  • Περιγραφή: Δράσεις απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών που οδηγούν σε μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους για τις...
Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
 • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
  Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.