Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • Αναζήτηση κατηγοριών πράξεων
 • Χρησιμοποιήστε τα πεδία της φόρμας για να αναζητήσετε κατηγορίες πράξεων στο αρχείο του ΕΠΔΜ.
Λέξη κλειδί:
Πλήθος Αποτελεσμάτων: 34
  • Κατηγορία Πράξης 1.3.1
  • Περιγραφή: Εφαρμογή πολιτικής για την αξιολόγηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας νομοθετικών ρυθμίσεων σε επιλεγμένους τομείς βάσει της...
  • Κατηγορία Πράξης 1.3.2
  • Περιγραφή: Παρακολούθηση, συντονισμός και επίσπευση της ενσωμάτωσης του Κοινοτικού Δικαίου με εφαρμογή των Αρχών της Εγκυκλίου του ...
  • Κατηγορία Πράξης 1.3.3
  • Περιγραφή: Διοικητικές κωδικοποιήσεις του ρυθμιστικού πλαισίου της δημόσιας δράσης
  • Κατηγορία Πράξης 1.4.3
  • Περιγραφή: Σχεδιασμός και εφαρμογή των απαραίτητων οργανωτικών αλλαγών σε δημόσιες υπηρεσίες στις οποίες έχουν εγκατασταθεί συστήματα ΤΠΕ, για...
  • Κατηγορία Πράξης 3.1.3
  • Περιγραφή: Προαγωγή της ενσωμάτωσης (gender mainstreaming) της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές
  • Κατηγορία Πράξης 3.2.2
  • Περιγραφή: Δράσεις ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του συνόλου της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα ισότητας των φύλων
  • Κατηγορία Πράξης 3.2.3
  • Περιγραφή: Ενίσχυση των δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και την καταπολέμηση της βίας
  • Κατηγορία Πράξης 1.1.1.α
  • Περιγραφή: Ενίσχυση της επιτελικής λειτουργίας της Διοίκησης για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της πολιτικής σε κεντρικό, περιφερειακό και...
Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
 • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
  Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.