Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • Αναζήτηση κατηγοριών πράξεων
 • Χρησιμοποιήστε τα πεδία της φόρμας για να αναζητήσετε κατηγορίες πράξεων στο αρχείο του ΕΠΔΜ.
Λέξη κλειδί:
Πλήθος Αποτελεσμάτων: 34
  • Κατηγορία Πράξης 3.1.1
  • Περιγραφή: Κωδικοποιήσεις και απλουστεύσεις νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων για την ισότητα των φύλων σε τομείς πολιτικής
  • Κατηγορία Πράξης 1.4.2
  • Περιγραφή: Σχεδιασμός και εφαρμογή συστημάτων πληροφορικής σε δημόσιες υπηρεσίες, για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων
  • Κατηγορία Πράξης 2.1.2
  • Περιγραφή: Δράσεις ενίσχυσης της οργανωτικής και επιχειρησιακής επάρκειας των Διευθύνσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση
  • Κατηγορία Πράξης 1.1.2
  • Περιγραφή: Δράσεις οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού (συστήματα στοχοθεσίας και αποδοτικότητας) φορέων της κεντρικής και...
  • Κατηγορία Πράξης 3.1.4
  • Περιγραφή: Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής των πολιτικών ισότητας για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των...
  • Κατηγορία Πράξης 3.1.2
  • Περιγραφή: Αξιολόγηση των επιπτώσεων δημόσιων πολιτικών στην ισότητα των φύλων
  • Κατηγορία Πράξης 1.2.3
  • Περιγραφή: Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων και των ΜΚΟ, μέσω και διακρατικών συνεργασιών
  • Κατηγορία Πράξης 2.1.1
  • Περιγραφή: Δράσεις υποστήριξης και εφαρμογής θεσμικών αλλαγών για ένα αποτελεσματικό, αποδοτικό και αξιοκρατικό σύστημα ανάπτυξης ανθρωπίνων...
  • Κατηγορία Πράξης 1.2.1
  • Περιγραφή: Δράσεις εκσυγχρονισμού του συστήματος προϋπολογισμού και δημοσιονομικής διαχείρισης
  • Κατηγορία Πράξης 1.2.2
  • Περιγραφή: Ενσωμάτωση των πορισμάτων των ελεγκτικών σωμάτων και του Συνηγόρου του Πολίτη στις οικείες πολιτικές προκειμένου να επέλθουν...
  • Κατηγορία Πράξης 4.2.1
  • Περιγραφή: Δράσεις υποστήριξης της προετοιμασίας, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και των επιθεωρήσεων του προγράμματος
Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
 • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
  Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.