Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ_ΕΝΤ Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης και προετοιμασία των απαραίτητων νομικών κειμένων (Προσχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων) στο πλαίσιο του Ν.3852/10
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 07/10/10

Απόφαση Ένταξης  της Πράξης:
«Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης και προετοιμασία των απαραίτητων νομικών κειμένων (Προσχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων) στο πλαίσιο του Ν.3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδ. ΟΠΣ 296527

 

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.