Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ_ΕΝΤΑΞΗΣ_ΓΓΙ_επικοινωνιακόα σχέδιο_ΑΞΟΝΑΣ 12
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 05/08/09

Απόφασης Ένταξης της Πράξης
«Εκπόνηση και εφαρμογή επικοινωνιακού σχεδίου δράσης για τον Άξονα Προτεραιότητας
12 ( 2 Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου)» στον Άξονα 12 «Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής
στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική
Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδικό MIS 215641.

3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.