Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ_ΕΝΤ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 31/01/11

Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης
“ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ “στους Άξονες Προτεραιότητας 01, 02 και
03 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδικό ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ 323369 .

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.