Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ ΕΝΤ Υλοποίηση δράσεων που αφορά στη διαδικασία συγχωνεύσεων και καταργήσεων φορέων του Δημοσίου
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 01/06/11

Απόφαση για την ένταξη οριζόντιας Πράξης με τίτλο: «Υλοποίηση δράσεων που αφορά στη διαδικασία συγχωνεύσεων και καταργήσεων φορέων του Δημοσίου» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3 ,4, 5 και 6 του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδικό ΟΠΣ 303807.

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.