Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
AP_ENT Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης για την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 15/11/10

Απόφαση Ένταξης Πράξης με τίτλο «Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων
πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων Δήμου
Λυκόβρυσης - Πεύκης για την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης» στον
Άξονα Προτεραιότητας 02 «Αναβάθμιση των Δημόσιων Πολιτικών μέσω του
εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της Δημόσιας Διοίκησης»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδικό ΟΠΣ
«300509».

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.