Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
Ενεργοποίηση διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης, «Σύμβουλος Δημοσιότητας» του Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 28/11/11

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Προκήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης των Πράξεων με τίτλο «Σύμβουλος Δημοσιότητας» του Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» του Άξονα Προτεραιότητας 10 (8 περιφέρειες σύγκλισης), του Άξονα Προτεραιότητας 11 (3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου) και του Άξονα Προτεραιότητας 12 (2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου).

Το Έργο χρηματοδοτείται από το E.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 - 2013» Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής (Άξονες Προτεραιότητας 10, 11 και 12) στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (492.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τη ΣΑΕ 015/8, τις πιστώσεις των Πράξεων με τίτλο «Σύμβουλος Δημοσιότητας» του Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» του Άξονα Προτεραιότητας 10 (8 περιφέρειες σύγκλισης), του Άξονα Προτεραιότητας 11 (3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου) και του Άξονα Προτεραιότητας 12 (2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου), με εναρίθμους ΠΔΕ 2009ΣΕ01580054, 2009ΣΕ01580055 και 2009ΣΕ01580056 αντίστοιχα.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχολίων είναι η 5η Δεκεμβρίου 2011. Η αποστολή σχολίων μπορεί να γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: epdm@mou.gr.

 

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.