Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ_ΕΝΤ Δημιουργία Μεθοδολογιών κα Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε Όλες τις Δημόσιες Πολιτικές των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8 και 9
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 12/01/11

Απόφαση για την ένταξη Πράξης με τίτλο Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε Όλες τις Δημόσιες Πολιτικές των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8 και 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδικό ΟΠΣ 302573, (οριζόντια πράξη).

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.