Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 18/06/09

Με την υπ αρ. οικ. 202/1.2.2008 (ΦΕΚ155/Β/1.2.2008) πραγματοποιήθηκε η συγκρότηση ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013» και καθορίστηκαν οι αρμοδιότητές της. Η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε:

α. με την υπ αρ. 9/5-1-2009 (ΦΕΚ 4/Β/7-1-2009) όμοια απόφαση και

β. με την υπ αρ. 319/27-1-2012 2η Τροποποίηση αυτης

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013» είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013» σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του εδαφίου (γ) της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 3614/2007 και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης διαρθρώνεται σε έξι (6) μονάδες:

Α1. Προγραμματισμού

Α2. Αξιολόγησης

Β1. Διαχείρισης Πράξεων για τους Άξονες Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΙΑ, ΙΒ, ΙΓ και ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ, ΙΙΙΓ

Β2. Διαχείρισης Πράξεων για τους Άξονες Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΙΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΓ και ΙVΑ, ΙVΒ, ΙVΓ

Γ. Προεγκρίσεων και Επιτόπιων Επαληθεύσεων

Δ. Οργάνωσης – Υποστήριξης

H στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013» γίνεται με προσωπικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3614/2007.

Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας ανέρχεται σε πενήντα πέντε (55) άτομα τα οποία είναι:

a. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, σαράντα (40) άτομα
b. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), έξι (6) άτομα
c. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), επτά (7) άτομα
d. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, δύο (2) άτομα

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.