Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
Εξειδίκευση
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 16/06/09

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» όφειλε, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠ.ΟΙ.Ο με αρ.πρωτ. 14225/ΕΥΣΣΑΑΠ712/27.3.2008, να προβεί σε εξειδίκευση μέρους του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Επιχειρησιακού έως και την 30η Ιουνίου 2008.

Κατόπιν αυτού, η εξειδίκευση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Επιχειρησιακού Προγράμματος πραγματοποιήθηκε κατά ποσοστό 38,9% της Δημόσιας Δαπάνης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ/ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΣOΣΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΟΧΟ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1 (ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1,2,3): ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 109.274.953,00 327.488.999,00 33,31%
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2 (ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4,5,6): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 94.107.000,00 213.271.002,00 44,13%
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3 (ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7,8,9): ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 26.930.000,00 64.999.999,00 41,43%
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4 (ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10,11,12): ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 14.740.000,00 25.240.000,00 58,40%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 245.051.955,00 631.000.000,00 38,84%
Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.