Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ_ΕΝΤΑΞΗΣ_ΓΓΙ_επικοινωνιακόα σχέδιο_ΑΞΟΝΑΣ 10
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 05/08/09

Απόφασης Ένταξης Πράξης
«Εκπόνηση και εφαρμογή επικοινωνιακού σχεδίου δράσης για τον Άξονα
Προτεραιότητας 10 ( 8 Περιφέρειες Σύγκλισης )» στον Άξονα 10 «Τεχνική
υποστήριξη εφαρμογής στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδικό MIS
215637.

3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.