Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ_ΕΝΤΑΞΗΣ_ΓΓΙ_επικοινωνιακόα σχέδιο_ΑΞΟΝΑΣ 11
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 05/08/09

«Εκπόνηση και εφαρμογή επικοινωνιακού σχεδίου δράσης για τον Άξονα
Προτεραιότητας 11 ( 3 Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου )» στον Άξονα 11
«Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με
κωδικό MIS 215640.

3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.