Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ_ΕΝΤ Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων Δήμου ΝΑΞΟΥ(ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) για την εφαρμογή του Προγράμματος "Καλλικράτης"
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 25/11/10

Απόφαση Ένταξης Πράξης με τίτλο «Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων
πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων
Δήμου ΝΑΞΟΥ(ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) για την εφαρμογή του Προγράμματος
"Καλλικράτης"» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Αναβάθμιση των Δημόσιων
Πολιτικών μέσω του εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών
της Δημόσιας Διοίκησης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική
Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδικό ΟΠΣ «299792».

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.