Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
Οδηγός Υλοποίησης με ίδια μέσα
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 18/06/09

Ως πράξεις που υλοποιούνται με ίδια μέσα νοούνται οι περιπτώσεις εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου των πράξεων από τον ίδιο το δικαιούχο. Έτσι, στις περιπτώσεις που η πράξη ή τμήμα αυτής, υλοποιείται χωρίς την ανάθεσή της σε τρίτον, δηλαδή χωρίς προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο, ανάδοχος θεωρείται ο ίδιος ο Δικαιούχος. Συνεπώς εκτέλεση με ίδια μέσα σημαίνει ότι Ανάδοχος και Αναθέτουσα Αρχή συμπίπτουν στον Δικαιούχο.

Ανάλογα με την φύση της πράξης ή του υποέργου αυτής που υλοποιείται με ίδια μέσα (π.χ. δράσεις κατάρτισης) γίνεται στη συνέχεια του παρόντος Οδηγού ιδιαίτερη αναφορά, όπου χρειάζεται

Πράξη: έργο ή ομάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος ή με ευθύνη της, σύμφωνα µε κριτήρια που καθορίζονται από την επιτροπή παρακολούθησης και υλοποιούνται από έναν ή περισσότερους δικαιούχους, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του άξονα προτεραιότητας µε τον οποίο σχετίζονται.

Άρθρο 36 παρ. 1 της υπ αρ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης του ΥΠΟΙΟ (ΥΠΑΣΥΔ)

 

 

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.