Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
Ενδεικτικοί Δικαιούχοι
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
 • Ημερομηνία καταχώρησης: 16/06/09

Άξονες προτεραιοτήτων 01, 02, 03
Αναβάθμιση των δημόσιων πολιτικών μέσω του εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της δημόσιας διοίκησης.
Στόχευση σε όρους ομάδων-στόχων/ δικαιούχων/ τομέων/ περιοχών/ ειδικών εδαφικών μονάδων

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι:

 • Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού, Συντονισμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων του ΥΠΕΣ.
 • Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
 • Δημόσιες Υπηρεσίες και εποπτευόμενοι φορείς.
 • Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
 • Ανεξάρτητες Αρχές.
 • ΟΤΑ (α΄ και β΄ βαθμού).
 • Κοινωνικοί εταίροι.
 • Η Βουλή των Ελλήνων.
 • Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
 • Εταιρικές σχέσεις μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για τη διεξαγωγή καινοτόμων δράσεων.

Άξονες προτεραιοτήτων 04, 05, 06
Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι:

 • Η αναφερόμενη στους Άξονες 4Α, 4Β, 4Γ δομή τεχνικής υποστήριξης
 • Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΣ
 • Δημόσιοι οργανισμοί εκπαίδευσης και επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων
 • Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Οργανισμοί κεντρικής διοίκησης και περιφερειακής διοίκησης
 • Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
 • Η Βουλή των Ελλήνων
 • Ανεξάρτητες Αρχές
 • ΟΤΑ (α΄ και β΄ βαθμού)
 • Κοινωνικοί εταίροι
 • Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
 • Εταιρικές σχέσεις μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για τη διεξαγωγή καινοτόμων δράσεων

Άξονες προτεραιοτήτων 07, 08, 09
Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι:

 • Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΕΠ του Γ΄ ΚΠΣ, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας ή /και η Γενική Γραμματεία Ισότητας.
 • Το ΚΕΘΙ.
 • Η αναφερόμενη δομή στον Άξονα Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής.
 • Δημόσιες Υπηρεσίες.
 • Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
 • Ανεξάρτητες Αρχές.
 • ΟΤΑ (α΄ και β΄ βαθμού).
 • Κοινωνικοί εταίροι.
 • Η Βουλή των Ελλήνων.
 • Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
 • Εταιρικές σχέσεις μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για τη διεξαγωγή καινοτόμων δράσεων.

Άξονες προτεραιοτήτων 10, 11, 12
Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι:

 • Η ΕΥΔ ΕΠ «ΔΜ 2007-2013»
 • Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΣ
 • Η Διοικητική Αναδιοργάνωση ΑΕ (πρώην ΚτΠΑΕ)
 • Δημόσιες Υπηρεσίες
 • Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
 • Ανεξάρτητες Αρχές
 • ΟΤΑ (α΄ και β΄ βαθμού)
 • Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΕΠ του Γ΄ ΚΠΣ, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας ή /και η Γενική Γραμματεία Ισότητας
Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
 • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
  Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.