Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ_ΕΝΤ Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης και προετοιμασία των απαραίτητων νομικών κειμένων στο πλαίσιο του Ν.3852/10 Πρόγραμμα Καλλικράτης
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 29/11/10

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης και προετοιμασία των
απαραίτητων νομικών κειμένων (Προσχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών
Αποφάσεων) στο πλαίσιο του Ν.3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδ. ΟΠΣ 296527

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.