Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
Διαδικασίες έγκρισης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου σε έργα Ε.Σ.Π.Α. δυνάμει του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 και εξαιρέσεις
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 11/09/12

«Διαδικασίες έγκρισης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου σε έργα Ε.Σ.Π.Α. δυνάμει του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 και εξαιρέσεις ».
1.    Διαβίβαση εγκυκλίου μίσθωσης έργου
2.    Εγκύκλιος διαδικασιών έγκρισης συμβάσεων μίσθωσης έργου
3.    Παράρτημα
4.    Αίτηση καθορισμού συμβάσεων μίσθωσης έργου ΑΣΕΠ
5.    Βεβαίωση Χρηματοδότησης ΑΣΕΠ
6.    Βεβαίωση Χρηματοδότησης Δικαιούχου ΑΣΕΠ
Προς διευκόλυνσή σας, σας γνωρίζουμε ότι όλα τα συνημμένα αφορούν τις νέες διαδικασίες που πρέπει ν’ ακολουθούν οι Δικαιούχοι, ενώ το συνημμένο Φ.Ε.Κ. είναι αυτό που αναφέρει τις σχετικές εξαιρέσεις (Φ.Ε.Κ. 159/Α’/10-08-2012 – Νόμος 4076/2012, «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις», άρθρο 10).

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.