Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ_ΕΝΤ Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων Δήμου Ζίτσας , για την εφαρμογή του Προγράμματος "Καλλικράτης"
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 15/11/10

Απόφαση Ένταξης Πράξης με τίτλο «Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων
πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων
Δήμου Ζίτσας , για την εφαρμογή του Προγράμματος "Καλλικράτης"» στον
Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αναβάθμιση των Δημόσιων Πολιτικών μέσω του
εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της Δημόσιας
Διοίκησης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-
2013», με κωδικό ΟΠΣ «299775».

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.