Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ_ΕΝΤ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΚΑΙ Ο.Τ.Α. Α’ & Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 28/01/11

Ένταξη Οριζόντιας Πράξης με τίτλο «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΚΑΙ Ο.Τ.Α. Α’ & Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» στους άξονες 07 για τις 8 Περιφέρειες σύγκλισης,08 για τις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου και 09  για τις 2 Περιφέρειες σταδιακής εισόδου, στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3.2., και της Κατηγορίας Πράξης 3.2.1 «Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», (Θεματική Προτεραιότητα 69).

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.