Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 

Επιτροπές Παρακολούθησης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 4578/21-11-2012 (B 3078/21.12.2012) Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ: οικ.358/27.3.2008 (ΦΕΚ 541Β/27.3.2008) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών. Η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αρ. 392/29-10-2008 (ΦΕΚ 2297/Β/11-11-2008) όμοια απόφαση.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» επανασυστάθηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ: οικ.1798/27.5.2011 (ΦΕΚ 1049/Β/30.5.2011) ΚΥΑ του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας υλοποίησης του Ε.Π. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:


 • Εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια επιλογής των προς χρηματοδότηση πράξεων εντός έξι (6) μηνών από την έγκριση του προγράμματος και εγκρίνει τυχόν αναθεωρήσεις των κριτηρίων αυτών με βάση τις ανάγκες προγραμματισμού.
 • Εξετάζει σε περιοδική βάση την πρόοδο αναφορικά με την επίτευξη των ειδικών στόχων του Ε.Π.
 • Εξετάζει τα αποτελέσματα της υλοποίησης ανά άξονα προτεραιότητας και παρέχει οδηγίες στη Διαχειριστική Αρχή για την επίτευξή τους.
 • Εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες και την τελική Έκθεση Υλοποίησης πριν αυτές σταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Ενημερώνεται σχετικά με την Ετήσια Έκθεση Ελέγχου ή με το τμήμα της έκθεσης που αφορά το Πρόγραμμα καθώς και για τυχόν σχετικά σχόλια τα οποία μπορεί να διατυπώσει η Ε.Ε μετά την εξέταση της εν λόγω έκθεσης ή του σχετικού τμήματός της.
 • Προτείνει στη Διαχειριστική Αρχή οποιαδήποτε αναθεώρηση ή εξέταση του επιχειρησιακού προγράμματος, η οποία μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του ή στη βελτίωση της διαχείρισής του, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοοικονομικής διαχείρισής του.
 • Εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για την τροποποίηση του περιεχομένου της απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τη συνεισφορά των Ταμείων με την έγκριση του Ε.Π.
 • Προτείνει στην Ετήσια Διάσκεψη των προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης τροποποιήσεις που επιφέρουν αλλαγή στη συνολική και την ετήσια συμμετοχή των Ταμείων.
 • Ενημερώνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» σχετικά με τα ακόλουθα στοιχεία του Ε.Π.:
 • το επικοινωνιακό σχέδιο και την πρόοδο στην εφαρμογή του,
 • τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που υλοποιούνται και τα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται.

Σύμφωνα με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Πρόεδρος της Επιτροπής του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» έχει οριστεί ο Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. αποτελείται από εκπροσώπους της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π., την Εθνική Αρχή Συντονισμού, την Αρχή Πιστοποίησης, εκπροσώπους των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, δημόσιων αρχών, και ειδικών υπηρεσιών συντονισμού για θέματα δημόσιας διοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης, ισότητας, εκπροσώπους της ΕΝΑΕ, της ΚΕΔΚΕ, της ΜΟΔ ΑΕ, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και αντιπροσωπευτικών ΜΚΟ.

Επίσης στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου εκπρόσωποι της Αρχής Ελέγχου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» συνεδριάζει ανα τακτά χρονικά διαστήματα αλλά και εκτάκτως, ανάλογα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος.

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
 • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
  Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.