Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
Νόμοι
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 18/06/09

Ν. 3614/07: Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 –2013

Ν. 3310/05: Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων

Ν. 3414/05: Τροποποίηση του Ν.3310/0 5:Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων

Ν. 3389/05: Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Ν. 3369/05: Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης

Ν. 3316/05: Δημόσιες Συμβάσεις Μελετών και Υπηρεσιών

Ν. 3463/06: Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων

Ν. 3528/07: Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων

N. 3752/09: 1η Τροποποίηση Ν.3614

N. 3840/10: 2η Τροποποίηση Ν.3614

N. 3845/10: Τροποποίηση ΦΠΑ 23

N. 2522/97: Δικαστική Προστασία

N. 2286/95: Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και άλλες Διατάξεις

N. 3833/10: Ανώτατα Όρια Αμοιβών

N. 3861/10: Ενίσχυση Διαφάνειας Αναρτήσεων Διαδικτύου

 

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.