Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
Δημοσιότητα
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
 • Ημερομηνία καταχώρησης: 18/06/09

Η γενική επικοινωνιακή στρατηγική του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» εναρμονίζεται με το γενικό πλαίσιο και τη γενική στρατηγική του ΕΣΠΑ και συναρθρώνεται με την επικοινωνιακή εκστρατεία εθνικής κλίμακας του και βασίζεται στο Σχέδιο Επικοινωνίας και Δημοσιότητας που εκπονήθηκε από την ΕΥΔ ΔΜ. Με την εφαρμογή του Σχεδίου Επικοινωνίας και Δημοσιότητας δημιουργείται ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα με προγραμματισμένες ενέργειες και δράσεις, με χρήση όλων των ενδεδειγμένων μέσων και μεθόδων με στόχο την γνωστοποίηση των ωφελειών από την εφαρμογή του ΕΣΠΑ και την δημιουργία συναίνεσης από το σύνολο της κοινής γνώμης, τους εμπλεκόμενους φορείς, τις ενδιαφερόμενες ομάδες κοινού στόχου και τους πολίτες γενικότερα.

Πιο συγκεκριμένα, το επικοινωνιακό σχέδιο του Προγράμματος έχει τέσσερις βασικές επιδιώξεις:

 • Την ενημέρωση της κοινής γνώμης και των δημοσίων υπαλλήλων για το επιχειρησιακό πρόγραμμα και τις παρεμβάσεις του.
 • Την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων του προγράμματος για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από αυτό.
 • Την ενημέρωση της κοινής γνώμης για τον ρόλο της ΕΕ και του ΕΚΤ.
 • Την ενημέρωση των φορέων που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις δημοσιότητας, αναφέρονται στο Επικοινωνιακό Σχέδιο για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», στον Οδηγό Δημοσιότητας που εκπονείται, καθώς και στα αντίστοιχα κείμενα του Νομοθετικού Πλαισίου του ΕΣΠΑ (ΕΚ1083/2006, κεφ. ΙΙΙ, ΕΚ1828/2006, κεφ. ΙΙ, Τμήμα 1).

 

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΣΠΑ

 

Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020

Επικοινωνιακό Σχέδιο για το Ε. Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

Σχετικά με την ηλεκτρονική εφαρμογή παραγωγής αφισών, σας ενημερώνουμε ότι η εφαρμογή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΚΤ www.esfhellas.gr ,  στην ενότητα Πληροφόρηση και Επικοινωνία. Απευθείας μπορείτε να την βρείτε στη διεύθυνση http://posters2014-2020.esfhellas.gr

Για την ορθή χρήση της εφαρμογής, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τα εξής:

- Η τοποθέτηση αφίσας αποτελεί απαίτηση του Κανονισμού 1303/2013 (Παράρτημα ΧΙΙ, § 2.2.2.β) και μια από τις βασικές ευθύνες των Δικαιούχων.

- Αφορά όλες τις πράξεις του ΕΚΤ αλλά και εκείνες του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής που είναι κάτω από 500.000€ ή/και δεν αφορούν αγορά υλικού αντικειμένου ή χρηματοδότηση έργων υποδομής ή κατασκευής.

 

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
 • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
  Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.