Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΠ_ΕΝΤ Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων ΔήμουΔιστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας, για την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 26/11/10

Απόφαση Ένταξης Πράξης με τίτλο «Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων
πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων
ΔήμουΔιστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας, για την εφαρμογή του Προγράμματος
"Καλλικράτης» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Αναβάθμιση των Δημόσιων
Πολιτικών μέσω του εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών
της Δημόσιας Διοίκησης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική
Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδικό ΟΠΣ «300285».

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.