Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ_ΑΕ Υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης για την ΕΥΣΣΕΠ
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 09/12/10

Απόφαση για την ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο:
«Υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης για την ΕΥΣΣΕΠ», στους Άξονες
Προτεραιότητας 10, 11 και 12 του με κωδικό ΟΠΣ 237034 (με δικαιούχο την
ΕΥΣΣΕΠ)

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.