Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
Κριτήρια Ένταξης
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 01/06/09

Τα Κριτήρια Επιλογής των Πράξεων του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», ανά άξονα προτεραιότητας του ΕΠ, παρουσιάσθηκαν και εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης, κατά την 1η Συνεδρίασή της (3 Απριλίου 2008).

Τα κριτήρια ένταξης πράξεων στο ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» βασίσθηκαν στα θεσμικά κείμενα και τις κατευθύνσεις της ΕΕ και του ΥΠΟΙΟ (βλ. Κανονισμό 1083/2006, Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης για την Δ Προγραμματική Περίοδο (14053/ΕΥΣ 1749)).

Η επεξεργασία τους έγινε λαμβάνοντας υπόψη την αρχιτεκτονική του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος, τη φύση των έργων, το γεγονός ότι σε κάθε έναν από τους οκτώ (8) θεματικούς τομείς προτεραιότητας αντιστοιχούν συγκεκριμένοι δείκτες εκροών και ότι κατά τη διαδικασία εξειδίκευσης του Προγράμματος (βλ. Εγκύκλιο ΥΠ.ΟΙ.Ο. με αρ. πρωτ. 14225/ΕΥΣΣΑΑΠ712/ 27.3.2008) θα υπάρχει αντιστοίχιση των κατηγοριών πράξεων, δεικτών με κατηγορίες παρέμβασης - κωδικοί Λισαβόνας.

Σε αυτό το πλαίσιο, στη Β Φάση Αξιολόγησης των προς ένταξη πράξεων προβλέπεται τόσο συγκεκριμένη βαθμολογία, όσο και σταθμισμένη με βάση συντελεστές βαρύτητας που θα εξειδικεύονται περαιτέρω σε κάθε πρόσκληση προς τους δικαιούχους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα κριτήρια Β1, που αφορά στη Συμβολή της πράξης στην επίτευξη των στόχων /δεικτών του αντίστοιχου άξονα προτεραιότητας - Αποτελεσματικότητα πράξης, και Β2, που αφορά στην Αποδοτικότητα της πράξης, των οποίων η σχετική ανάλυση θα εξειδικεύεται σε κάθε Πρόσκληση και απαιτούν σταθμισμένη βαθμολόγηση.

Η ΕΥΔ του ΕΠ «ΔΜ» ακολουθώντας μια από κάτω προς τα πάνω διαδικασία εξειδίκευσης για την σύνταξη του Ενιαίου Εγγράφου Προγραμματισμού (ΕΕΠ) και των προσκλήσεων συνέταξε το Έντυπο Αποτύπωσης Προτεινόμενων Πράξεων για το ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» το οποίο τροφοδοτεί Πληροφοριακό Σύστημα της ΕΥΔ του ΕΠ «ΔΜ». Το τεκμηριώνει τη σκοπιμότητα των προσκλήσεων και την περαιτέρω εξειδίκευση των κριτηρίων ένταξης για τις προσκλήσεις του ΕΠ. Η εν λόγω διαδικασία προβλέπεται να είναι συνεχής συστηματικά εφαρμοζόμενη μέχρι την ολοκλήρωση της εξειδίκευσης του Προγράμματος (δηλ. 100% Δημόσιας Δαπάνης του ΕΠ).

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.